Giới thiệu

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Lượt xem: 983

Tất cả các sản phẩm của KOYAMAEN VIETNAM được gắn nhãn Organic 100% bởi JAS (Japanese Agricultural Standards) có nghĩa là tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản. Các tiêu chuẩn này do Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản - MAFF xây dựng. Người Nhật Bản có sự tín nhiệm rất cao với sản phẩm mang nhãn JAS. Hệ thống này áp dụng cho cả sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra quan sát trên bao bì tất cả các sản phẩm, chúng tôi đều ghi rõ mã code mà JAS cấp riêng xác nhận cho từng sản phẩm của KOYAMAEN Japan bán tại Việt Nam. Chính phủ Nhật bản yêu cầu các nước cung cấp phải tuân thủ Luật Bảo vệ thực vật, Luật Sức khỏe Thực vật và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Những quy định được thi hành bởi Phòng Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Thông tin chi tiết về các quy định kiểm dịch thực vật hoặc hệ thống kiểm dịch của Nhật Bản có thể tìm thấy trên các trang Web: Trạm Bảo vệ Thực vật: www.pps.go.jp/english/ Tổ chức Ngoại thương của Nhật Bản: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apr-e.pdf Kiểm dịch động vật: www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/index.htm

Tất cả các sản phẩm của KOYAMAEN VIETNAM được gắn nhãn Organic 100% bởi JAS (Japanese Agricultural Standards) có nghĩa là tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản. Các tiêu chuẩn này do Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản - MAFF xây dựng. Người Nhật Bản có sự tín nhiệm rất cao với sản phẩm mang nhãn JAS. Hệ thống này áp dụng cho cả sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài.

Chính phủ Nhật bản yêu cầu các nước cung cấp phải tuân thủ Luật Bảo vệ thực vật, Luật Sức khỏe Thực vật và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Những quy định được thi hành bởi Phòng Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Thông tin chi tiết về các quy định kiểm dịch thực vật hoặc hệ thống kiểm dịch của Nhật Bản có thể tìm thấy trên các trang Web: Trạm Bảo vệ Thực vật: www.pps.go.jp/english/ Tổ chức Ngoại thương của Nhật Bản:

www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apr-e.pdf Kiểm dịch động vật: www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/index.htm

 

 

123